top of page
IMG_0354.heic

Integriteits
Beleid

KEEP IT PRIVATE

Integriteitsbeleid

Ons streven is om goede contacten te onderhouden met al onze relaties en in het bijzonder met de gebruikers van en begeleiders op onze locaties. Wij vinden het belangrijk dat onze locaties sociaal veilige en vertrouwde plekken zijn. Op deze pagina delen we onze kernwaarden, hoe we omgaan met klachten en ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.
 

Klachtenregeling
We hebben een klachtenregeling opgesteld om er voor te zorgen dat elke klacht op de juiste manier wordt opgepakt en afgehandeld.

Deze procedure geldt voor alle klachten die wij ontvangen. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over het beleid van de stichting of de uitvoering daarvan. Klachten kunnen betrekking hebben op ieder onderdeel van de organisatie, zowel in operatie als beleid.
 

 1. Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (info@basketballmetimpact.nl), per post (Röntgenlaan 1, 2517 JR Zoetermeer) of rechtstreeks bij een medewerker.

 2. Na (schriftelijke) ontvangst wordt de klacht geregistreerd en stemmen we intern af wie de klacht het beste kan afhandelen.

 3. We streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te sturen. In de bevestiging geven we - indien mogelijk - aan onder wiens verantwoordelijkheid de klacht zal worden afgehandeld en binnen welke termijn we verwachten dit te kunnen doen.

 4. We onderzoeken de klacht, kijken naar de achtergrond, schakelen met de benodigde partijen en nemen, indien mogelijk, de stappen om de klacht zelf op te lossen.

 5. Ons uitgangspunt is dat iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, zullen we de melder hiervan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.

 6. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de melder een reactie heeft ontvangen waarvan de Krajicek Foundation is overtuigd naar redelijkheid en billijkheid, en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren op te lossen en herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.
   

Periodiek worden alle klachten, zowel afgehandeld als openstaand, ook intern besproken om zodoende onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren en waar nodig aan te passen.
 

Gedragscode
Onze gedragscode hebben wij samengevat in kernwaarden en zijn leidend bij zowel de uitvoer als realisatie van onze werkzaamheden.

 • Wij zijn maatschappelijk betrokken: we zetten ons iedere dag in om ervoor te zorgen dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien

 • Wij behandelen iedereen gelijk: we zorgen voor een werkomgeving waarin een ieder zich geïnspireerd voelt en waarbij een ieder die in contact komt met onze organisatie zich veilig voelt. We maken geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook

 • Wij zijn betrouwbaar: we doen wat we zeggen én we zeggen wat we doen

 • Wij maken het verschil: wij werken vanuit openheid, oprechte interesse en met plezier

 • Wij lopen vooruit: wij durven te ondernemen en weten kansen te creëren

 • Wij zijn verantwoordelijk: wij voelen ons verantwoordelijk voor onze interne en externe activiteiten

 • Wij zijn nieuwsgierig: wij zien kennis als de sleutel voor vooruitgang en laten ons inspireren om anders naar de wereld te kijken

 • Wij zijn verbonden: wij zijn één team en durven samen het verschil te maken. We nemen initiatief, hebben zelfvertrouwen én vertrouwen in de ander
   

Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij -overeenkomstig met de Arbowet- psychosociale arbeidsbelasting door:

 • Direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie

 • Agressie en geweld

 • Pesten
   

Wat ongeoorloofde intimiteiten, agressie en discriminatie zijn, is bij wet helder geregeld. Te denken valt aan aanranding en verkrachting. Dat geldt zowel ten aanzien van volwassenen als ten aanzien van jongeren en kinderen. Wanneer hier sprake van is, wordt altijd politie/justitie ingeschakeld.
 

Wat betreft ongewenste intimiteiten is er een grijs gebied. Vuistregel is dan, dat er niet altijd een absolute norm is, maar dat de beleving van het slachtoffer het uitgangspunt is.
 

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag melden
Om de beste versie van jezelf te kunnen worden, is een veilige en vertrouwde omgeving van belang. In alle aspecten van ons werk gaan we hier zorgvuldig mee om. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurt dat niet fijn is en waardoor jij je onprettig of onveilig voelt. Er kan dan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag.

 

We hebben het over grensoverschrijdend gedrag wanneer er fysieke, mentale of emotionele schade wordt toegebracht. Dat kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grapjes over een ander maken, iemand zomaar een knuffel geven of opmerkingen maken over iemands uiterlijk. Als je de ander er op wijst, kan het zelfs zo zijn dat zij/hij zich er niet bewust van was dat jij dit storend vindt.
 

Als het mogelijk is, is ons advies om altijd eerst het gesprek aan te gaan met de persoon waardoor jij je onprettig voelt. Soms kan of wil je dat niet. Dan is het goed om te weten dat de BMI Foundation zowel intern als extern vertrouwenspersonen heeft aangewezen.
 

Heb je te maken (gehad) met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag dan kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersonen.
 

Vertrouwenspersonen
De BMI Foundation heeft zowel intern als extern vertrouwenspersonen benoemd en beschikbaar voor werknemers, Rolmodellen, vrijwilligers en stagiaires.

 

De vertrouwenspersoon luistert naar je, denkt met je mee, begeleidt en ondersteunt waar nodig als er juridische stappen moeten worden genomen. De vertrouwenspersoon is er voor je als je slachtoffer bent, maar ook als je (onterecht) beschuldigd wordt. Wij vinden het belangrijk dat een ieder die betrokken is bij een onveilige of onprettige situatie geholpen kan worden.
 

De vertrouwenspersoon zal informatie altijd vertrouwelijk behandelen. Hoewel de casus gedeeld kan worden om tot een passende oplossing te komen, zullen persoonlijke gegevens van de betreffende medewerker, Rolmodellen, vrijwilliger of stagiaire alleen worden gedeeld als zij/hij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 

Intern
Gerlinde van Raalte | algemeen directeur | gerlinde@krajicek.nl
Jolanda Jansen | bestuurslid | j.jansen@ahoy.nl

 

Extern
Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)
0900-202 55 90 (werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur)
centrumveiligesportnederland@nocnsf.nl
https://centrumveiligesportnederland.nl

 

Preventie
Belangrijk onderdeel van preventie is het openlijk bespreekbaar maken van het thema ongewenste omgangsvormen. Zo wordt het onderwerp ten minste een keer per jaar in het teamoverleg behandeld, worden medewerkers getraind in morele oordeelsvorming (externe opleider via Goede Doelen Nederland) en wordt er aandacht aan besteed in onze trainersopleidingen.

Help ons mee impact maken

ticket(1).png

Donateurs

Samen maken we
impact zichtbaar

lockers.png

Scholen

Samen kunnen we
het verschil maken

ball(1).png

Bedrijven

Samen maken we
impact zichtbaar

net(2).png

Gemeenten

Versterk ons en de

samenleving

bottom of page